Abonament instalacji fotowoltaicznej

Na świecie już od wielu lat obecne są umowy PPA, czyli Power Purchase Agreement, które pozwalają na wytwarzanie i obrót energią. Jest to porozumienie zawierane bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii z instalacji OZE a odbiorcą, który chciałby z tej energii korzystać. Niedawno pojawiła się jeszcze jedna możliwość, czyli umowy PV as a service. Na czym one polegają? I jakie są obowiązki obu stron tych porozumień?

Obecnie znana umowa PPA polega na zakupie energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną po ustalonej cenie za MWh. W takim przypadku odbiorca energii nie jest jednak ani właścicielem, ani dzierżawcą instalacji. Inaczej jest w przypadku niedawno powstałych umów PV as a service, które pozwalają na to, aby odbierający energię, był jednocześnie dzierżawcą instalacji.

Na czym polega umowa PV as a service?
Umowa PV as a service polega na stałej, miesięcznej opłacie za czynsz lub za dzierżawę, która jest obliczana na podstawie szacowanego wolumenu produkcji energii z instalacji. W zamian dzierżawca (czyli przedsiębiorca) może użytkować tę instalację.

Kim jest dzierżawca instalacji?
Instalacja, która produkuje energię, jest własnością naszej spółki. Na podstawie umowy PV as a service jest ona dzierżawiona przedsiębiorcy, dzięki czemu może on korzystać z energii, która jest przez tę instalację produkowana. Przedsiębiorca, który podpisze umowę PV as a service, nie wnosi środków finansowych na start, koszty instalacji są pokrywane przez naszą Spółkę. Zadaniem dzierżawcy jest udostępnienie przestrzeni do postawienia instalacji, a później udostępnianie jej w przypadku ewentualnych prac serwisowych. Przedsiębiorca w czasie trwania umowy ma możliwość wykupu instalacji albo wypowiedzenia umowy.

Kim jest wydzierżawiający instalację?

Wydzierżawiający jest właścicielem instalacji, którą użycza dzierżawcy. W pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za dobór mocy systemu i wykonanie projektu oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń, a następnie sfinansowanie inwestycji. Kiedy już umowa jest podpisana, Spółka montuje instalację fotowoltaiczną na nieruchomości dzierżawcy, a przez okres obowiązywania tej umowy serwisuje i utrzymuje pracę instalacji.

Co możesz zyskać dzięki umowie PV as a service?

Umowa PV as a service pozwala dzierżawcy na korzystanie z instalacji, w zamian za co płaci on spółce czynsz bazowy, który jest stałą miesięczna opłatą. Na koniec roku kalendarzowego następuje rozliczenie dodatkowe, które polega na zweryfikowaniu czy suma MWh wytworzonej energii elektrycznej jest wyższa, czy niższa, niż założona Produktywność.

Jeżeli jest ona niższa Spółka zapłaci dzierżawcy kwotę rozliczenia dodatkowego. W przypadku, gdy suma wytworzonej energii jest wyższa niż Zakładana Produktywność, Dzierżawca powinien zapłacić Spółce kwotę, która powstanie po dokonaniu rozliczenia. Gdy wytworzona energia jest równa Zakładanej Produktywności, Rozliczenie Dodatkowe nie będzie dokonywane.

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej: biuro@wpenergy.pl