Program Czyste Powietrze

farmy fotowoltaiczne budowa pomorskie

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Kto może wnioskować?

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • Właściciel/współwłaściciel budynku, który został oddany do użytkowania, 
 • Osoba której dochód za poprzedni rok rozliczeniowy nie przekroczył 135 tys. zł
 • Właściciel/współwłaściciele budynku, w którym lokal użytkowy
 • nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku,
 • Właściciel/współwłaściciel domu wolnostojącego albo budynku
 • w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełnijące najwyższe normy.

ILE?

Do 66000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania

>

Do 99000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

>

Do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinanosowania.

CZAS NA ZREALIZOWANIE INWESTYCJI

30 miesięcy

 • dla poziomu podstawowego
 • dla poziomu podwyższonego

36 miesięcy

 • dla najwyższego poziomu

OD DATY ZŁOŻENIA  WNIOSKU O DOF. DO FUNDUSZU.

Ponadto NFOŚiGW umożliwi dłuższą realizację projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Zostaną dopuszczone kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu.

STOPNIE DOFINANSOWANIA

Podstawowy poziom dofinasowania do 66000zł


O dochodzie rocznym nie przekraczjącym kwoty:

135 000 zł


Maksymalna dotacja

 • do 41 tyś. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV)
 • do 66 tyś. zł (z kompleksową termomodernizacją z PV)

Podwyższony poziom dofinasowania do 99000zł


Kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym:

 • Do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • Do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Maksymalna dotacja

 • do 59 tyś. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV)
 • do 99 tyś. zł (z kompleksową termomodernizacją z PV)

Najwyższy poziom dofinasowania do 135000zł


Kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym:

 • Do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • Do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Maksymalna dotacja

 • do 79 tyś. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV)
 • do 135 tyś. zł (z kompleksową termomodernizacją z PV)

Do KOMPLESKOWEJ TERMODERNIZACJI wymagany jest audyt energetyczny do 100% kosztów kwalifikowanych / maksymalnie 1200 zł

Podwyższony oraz najwyższy poziom dofinansowania, możliwość dotacji z prefinansowaniem

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

1.Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,

b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

2.Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

3.Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

4.Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust. 8 pkt 1 ppkt 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,

b) zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

5.Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

6.Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

7.Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.

8.Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

9.Uwaga! Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Chcesz wiedzieć więcej napisz do Nas!!  Dowiedz się więcej: https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza/